Επέμβαση Kidner

By on April 3, 2013

Μερικοί ασθενείς εμφανίζουν αδυναμία σύγκλησης των πυρήνων οστεώσεως του σκαφοειδούς οστού με αποτέλεσμα την εμφάνιση διφυούς σκαφοειδούς οστού του ταρσού. Σε ορισμένες περιπτώσεις το συμπληρωματικό σκαφοειδές μπορεί να τραυματιστεί με αποτέλεσμα τον πόνο και την δυσχέρεια στην άθληση.
Η επέμβαση Kidner είναι η ποιο γνωστή θεραπεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Κατά την διάρκεια της επέμβασης γίνεται, αποκόλληση του οπισθίου κνημιαίου από το συμπληρωματικό σκαφοειδές και επανακαθήλωση αυτού στο σώμα του σκαφοειδούς.