Κατάγματα αντιβράχιου, καρπού, άκρας χείρας

By on July 27, 2013

Τα κατάγματα της περιοχής είναι κυρίως κατάγματα κάτω πέρατος κερκίδος (κατάγματα colles) τα οποία είναι συχνά σε ηλικιωμένα άτομα μετά από πτώση. Σε περίπτωση μικρής συντριπτικότητος και παρεκτόπισης του κατάγματος η θεραπεία είναι συντηρητική με κλειστή ανάταξη του κατάγματος και τοποθέτηση γύψου για 6 εβδομάδες.

Στις περιπτώσεις που το κάταγμα είναι συντριπτικό και υπάρχει αδυναμία κλειστής ανάταξης είναι απαραίτητη η χειρουργική αποκατάσταση των αρθρικών επιφανειών και συγκράτηση με ελεύθερες βελόνες ή εξωτερική οστεοσύνθεση.

Τα κατάγματα σκαφοειδούς της περιοχής του καρπού είναι σοβαρά κατάγματα διότι πολλές φορές διαλάθουν τις αρχικής διάγνωσης αλλά κυρίως διότι εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ψευδαρθρώσεως του κατάγματος. Έχει μεγάλη σημασία στην αρχική διάγνωση η θέση του κατάγματος (άνω, μέσου, κάτω πόλου και η παρεκτόπιση του κατάγματος).
Στα κατάγματα κυρίως στην μεσότητα του σκαφοειδούς χωρίς παρεκτόπιση η θεραπεία μπορεί να είναι συντηρητική με εφαρμογή γύψινου επιδέσμου για 8 έως 10 εβδομάδες και συχνή ακτινολογική παρακολούθηση για την πρόοδο της πωρώσεως. Στα κατάγματα του άνω πόλου με παρεκτόπιση η θεραπεία είναι κατά βάση χειρουργική με ανάταξη και οστεοσύνθεση του κατάγματος με ειδικούς κοχλίες.
Τα εξαρθρήματα του μηνοειδούς οστού είναι αρκετά σοβαρές κακώσεις διότι διαλάθουν της διάγνωσης και εμφανίζουν υψηλά ποσοστά άσηπτου νεκρώσεως του οστού.
Η έγκαιρη διάγνωση και ανάταξη του εξαρθρήματος με εφαρμογή γύψου για 6 εβδομάδες μας δίνει καλά αποτελέσματα. Τα κατάγματα μετακαρπίων της άκρας χειρός και κυρίως 2ου – 3ου – 4ου μετακαρπίου αντιμετωπίζονται συντηρητικά.
Τα περεκτοπισμένα κατάγματα και τα κατάγματα 1ου και 5ου μετακαρπίου αντιμετωπίζονται χειρουργικά. Τα κατάγματα αντιβραχίου (κάταγμα κερκίδος – ωλένης) αντιμετωπίζονται κατά βάση χειρουργικά με την χρήση πλακών και βιδών.