Κατάγματα ποδοκνημικής ακρου πόδας

By on July 25, 2013

Τα συχνότερα κατάγματα της περιοχής είναι :
Αμφισφύρια κατάγματα ποδοκνημικής
Κατάγματα αστραγάλου – κατάγματα εξαρθρήματα αστραγάλου
Κατάγματα πτέρνης
Κατάγματα σκαφοειδούς – κυβοειδούς
Εξάρθρημα σκαφοειδούς – κυβοειδούς
Κατάγματα μεταταρσίων
Κατάγματα φαλάγγων
Τα κατάγματα της ποδοκνημικής και κυρίως τα αμφισφύρια ή τρισφύρια αντιμετωπίζονται κατά βάση χειρουργικά με την χρήση πλακών και ελευθέρων βιδών. Τα κατάγματα – εξαρθρήματα αστραγάλου είναι σοβαρά διότι εμφανίζουνε μεγάλες πιθανότητες άσηπτης νέκρωσης του αστραγάλου λόγω διαταραχής της αιμάτωσης του οστού κατά την διάρκεια τραυματισμού.

Χρήζουν άμεσης χειρουγικής αντιμετώπισης με ανάταξη και οστεοσύνθεση και παρακολούθησης επί μακρό χρονικό διάστημα λόγω του φαινομένου της άσηπτης νέκρωσης. Τα κατάγματα πτέρνης κυρίως προκαλούνται μετά πτώση από ύψος και είναι συνήθως συντριπτικά λόγω της σπογγώδους υφής του οστού.

Είναι κατάγματα τα οποία προκαλούν μόνιμη και σοβαρή αναπηρία λόγω διαταραχής της υπαστραγαλικής αρθρώσεως. Σε βαριά συντριπτικά κατάγματα η χειρουργική θεραπεία και η προσπάθεια ανακατασκευής του οστού είναι απαραίτητη παρόλα αυτά στις περισσότερες περιπτώσης ο ασθενής εμφανίζει αρθρίτιδα στην υπαστραγαλική, πόνο και δυσχέρεια βαδίσεως και πολλές φορές για την εξάλειψη των συμπτωμάτων είναι απαραίτητη η αρθρόδεση της ποδοκνημικής.

Τα κατάγματα – εξαρθρήματα σκαφοειδούς – κυβοειδούς χρήζουν χειρουργικής ανάταξης και συγκράτησης με πολύ καλά αποτελέσματα. Τα κατάγματα μεταταρσίων σε πολλές περιπτώσεις αντιμετωπίζονται συντηρητικά κυρίως όταν αφορούν 2ο, 3ο και 4ο μετατάρσιο. Σε περιπτώσεις μεγάλης περεκτόπισης είναι απαραίτητη η χειρουργική ανάταξη με την χρήση βελονών.